ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවාව

වෛද්‍ය සී.පී. ජයසිංහ මහතා
B.A.M.S. (Kelaniya)
0718337947
පොදු දුරකථනය – 034-2222275