හැදින්වීම

බස්නාහිර පළාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වර්ග කිලේ මීටර් 7.64 ක වපසරියකින් යුතු කළුතර නගර සභාව බහු වාර්ගික, බහු ආගමික සංයුතියක් ඇති මුළු ජනගහනය 32,273 (2012 සංගණනය අනුව) ජීවත්වන  භූමියකි.

ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ ගරු නාගරික මන්ත්‍රී හා මන්ත්‍රීවරියන් හා කාර්යය මණ්ඩලය විසින් කළුතර නාගරික ජනතාව වෙත කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී පළාත් පාලන සේවාවන් ලබා දීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය පෙරදැරිව කටයුතු කරනු ලැබේ.