සභාවේ වත්මන් පරිපාලනය

ගරු සභාපති එම්.එම්.එන්. අමීර් මහතා
ගරු උප සභාපති එන්.ඕ. රොඩ්නි පෙරේරා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එම්.එම්.එම්. ජවුෆර් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඩබ්.එල්.ඩබ්. සුකුමාල් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඒ. පාලිත ද සිල්වා මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රි එම්.පී. වසන්ත මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ. ප්‍රදීප් කුමාර මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ධනුක සීවලී හෙට්ටිආරච්චි මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි ඩී. ප්‍රියංගිකා මෝසස් මහත්මිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එල්.එස්.වයි.ඩබ්. චතුරංග මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඩී.පී.ජේ.ඩී. නවරත්න මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එම්.එම්.එස්. මුබාරක් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එම්.එම්.එෆ්. ෆස්ලාන් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පී.ඒ. වසන්ත ඩයස් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි ආර්. නිරෝෂා ප්‍රියංකර සිල්වා මහත්මිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි ඩබ්.ඒ. සන්ධ්‍යා වීරතුංග මහත්මිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඩබ්. සමන් සිල්වා මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එස්.එම්.හිෂාම් මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එස්.එන්.ඩී.එච්. සෝමරත්න මහතා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රීණී කේ.කේ.බී.ඩී.ප්‍රනාන්නදු මහත්මිය