ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

කළුතර නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ හා ආයතනයේ ඇති මානව, තාක්ෂණික හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව යොදා ගනිමින් ආයතනයේ දැක්ම ළඟාකර ගැනීම මාගේ අපේක්ෂාවයි.

මෙහිදී ප්‍රාග්ධනය නිසි කළමනාකරණය කිරීම, මානව සම්පත ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම, කසළ කළමනාකරණය, සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක සේවා විධිමත්ව සැපයීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, නාගරික මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තුව, මනා විථි පහන් පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන යෑම, විධිමත් නගර සැලසුම් කරණයක් ක්‍රියාත්මක කර වීම, පුස්තකාල සේවාව ලබා දීම, පෙර පාසල් සේවාව, බටහිර හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවාවන් සිදු කිරීම, මහජන ආධාර සේවා සැපයීම හා ගිනි නිවීමේ සේවා ක්‍රමවත්ම පවත්වා ගෙන යෑම පවතින නීතිමය වපසරිය තුල සිදු කරනු ලැබේ.

යූ.ඒ.ඒ.ජී. උඩගේආරච්චි
ලේකම් – කළුතර නගර සභාව