අයදුම්පත්‍ර

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. ඔප්පු සාරාංශ
2. කර්මාන්ත බදු බලපත්
3. අනුකූලතා සහතිකය
4. විථි රේඛා අයදුම්පත
5. වෙළද බලපත්
6. තාවකාලික ගෝඝාතක අවසර පත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම්පත
6. භූමදාන හෝ අදහනාගාර පහසුකම්
6. ගලි බවුසර සේවය
6. කොලොන්නාව මහජන පුස්තකාලයේ සාමාජික ඉල්ලුම්පත
6. කොලොන්නාව මහජන ක්‍රීඩාංගනය වෙන්කිරීම
6. මංගලපාය උත්සව ශාලාව වෙන්කිරීම
6. නොපරවාගැනීමේ සහතිකයක් ලබා ගැනීම
6. පොදු සුසාන භූමියේ දෙන ගෙය (පාලරය) වෙන් කිරීම
6. පොදු සුසාන භූමියේ අදාහන කිරීම