සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

කාර්ය මණ්ඩලයේ දුරකථන අංක.

අනු අංකය නම තනතුර ජංගම
01 එම්.එම්.එන්. ආමීර් ගරු සභාපති 034-2222277
 
02 යූ.ඒ.ඒ.ජී. උඩගේආරච්චි ලේකම් 034-2222275
02 ගුණදාස හපුආරච්චි ගණකාධිකාරී 0342222275

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය
කළුතර නගර සභාව, කළුතර .

දුරකථන අංක :
+94342222275

ෆැක්ස් අංකය :
+94342222285

විද්‍යුත් ලිපිනය :
uckalutara22@gmail.com

මාර්ග සිතියම