තොරතුරු නිලධාරීන්

තොරතුරු නිළධාරිනම : යූ.ඒ.ඒ.ජී. උඩගේආරච්චි
ලිපිනය :
දුරකථන : 034-2222275
ෆැක්ස් : 034-2222285
විද්‍යුත් ලිපිනය :
සහය නිළධාරිනම : ජයන්තා සෝමලතා
ලිපිනය :
දුරකථන : 034-2222275
ෆැක්ස් : 034-2222285
විද්‍යුත් ලිපිනය :